زبان ترجمه:
زمینه ترجمه:
تعداد صفحهتعداد کلماتزمان تحویلتخفیفیک‌ستاره (ریال)دو‌ستاره (ریال)سه‌ستاره (ریال)
1 تا 12 صفحه1 تا 3,0001 الی 3 روز0%34,71850,386107,373
13 تا 30 صفحه3,001 تا 7,5003 الی 7 روز3%33,67748,875104,152
31 تا 60 صفحه7,501 تا 15,0007 الی 14 روز5%32,98347,867102,005
61 تا 100 صفحه15,001 تا 25,00014 الی 22 روز7%32,28846,85999,857
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,00022 الی 40 روز10%31,24745,34896,636
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,00040 الی 75 روز14%29,85843,33292,341
تعداد صفحهتعداد کلماتزمان تحویلتخفیفیک‌ستاره (ریال)دو‌ستاره (ریال)سه‌ستاره (ریال)
1 تا 12 صفحه1 تا 3,0001 الی 3 روز0%46,17467,013142,806
13 تا 30 صفحه3,001 تا 7,5003 الی 6 روز3%44,78965,003138,522
31 تا 60 صفحه7,501 تا 15,0006 الی 11 روز5%43,86663,663135,666
61 تا 100 صفحه15,001 تا 25,00011 الی 17 روز7%42,94262,323132,810
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,00017 الی 30 روز10%41,55760,312128,526
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,00030 الی 57 روز14%39,71057,632122,814
تعداد صفحهتعداد کلماتزمان تحویلتخفیفیک‌ستاره (ریال)دو‌ستاره (ریال)سه‌ستاره (ریال)
1 تا 12 صفحه1 تا 3,0001 الی 2 روز0%69,436100,772214,746
13 تا 30 صفحه3,001 تا 7,5002 الی 4 روز3%67,35397,749208,304
31 تا 60 صفحه7,501 تا 15,0004 الی 7 روز5%65,96595,734204,009
61 تا 100 صفحه15,001 تا 25,0007 الی 11 روز7%64,57693,718199,714
101 تا 200 صفحه25,001 تا 50,00011 الی 20 روز10%62,49390,695193,272
201 تا 500 صفحه50,001 تا 125,00020 الی 38 روز14%59,71586,664184,682

* هر صفحه استاندارد شامل 250 کلمه می باشد.

زبان ترجمه:
زمینه ترجمه:
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
34,718 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
50,386 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
107,373 ریال
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
46,174 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
67,013 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
142,806 ریال
.ترجمه دانشجویی، مناسب برای ارائه کلاسی و متون عمومی، 30% تخصصی
69,436 ریال
ترجمه تخصصی تا 70% مناسب برای پروژه و پایان نامه، ارائه به مراکز علمی و چاپ در ژورنال
100,772 ریال
ترجمه 100% تخصصی مناسب برای ارائه در کنفرانس ها، چاپ در ژورنال و تالیف و ترجمه کتاب
214,746 ریال